Quyết định kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế thi

 Đối với sinh viên Đỗ Hoàng Nguyên, MSSV:1158670263, Lớp : C11KT1. Chi tiết sinh viên xem file đính kèm.

Và sinh viên Nguyễn Minh Đô, MSSV: 1158670272, Lớp : C11KT1. Chi tiết sinh viên xem file đính kèm.