Thông báo về việc đóng học phí học kỳ II, năm học 2013 - 2014