Thông báo V/v tham gia tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2016 – 2017

line
31 tháng 08 năm 2016

Căn cứ vào kế hoạch số 09/KH-CTSV, phòng Công tác sinh viên thông báo tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:

  I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1.Thời gian: Từ ngày 05/09/2016 đến ngày 11/09/2016.

2. Địa điểm:Hội trường DHT001, các phòng học DPH004, 005, 006, 008 cơ sở 613 Âu Cơ và phòng BPH109 cơ sở 624 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đối tượng: Sinh viên khóa 2013; khóa 2014; khóa 2015 và tân sinh viên khóa 2016.

  II. NỘI DUNG:

1.Đối với khóa 2013, 2014, 2015:

Bài Nội dung
Bài 1 Trường đại học Văn Hiến – Sự lựa chọn của tôi
Bài 2 Vai trò của chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học trong học tập và trong công việc
Bài 3 Kỹ năng mềm
Bài 4 Những kỹ năng cần thiết để học tại trường ĐH Văn Hiến
Bài 5 Vai trò của Tổ chức Đoàn – Hội trong việc nâng cao kỹ năng sống cho thanh niên
16/09/2016 Nộp bài thu hoạch

 2.Đối với Tân sinh viên khóa 2016:

Bài Nội dung
Bài 1 Trường Đại học Văn Hiến – Sự lựa chọn của tôi
Bài 2 Công tác an ninh, trật tự trường học
Bài 3 Vai trò của chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học trong việc học và trong công việc
Bài 4 Học chế tín chỉ tại trường Đại học Văn Hiến
Bài 5 Những kỹ năng cần thiết để học tại trường Đại học Văn Hiến
Bài 6 Vai trò của Tổ chức Đoàn – Hội trong việc nâng cao kỹ năng sống cho thanh niên.
Bài 7 Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ
16/09/2016 Nộp bài thu hoạch

 III.    ĐÁNH GIÁ:

1.Kiểm tra:

–    Điều kiện tiên quyết: sinh viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt mới được làm bài thu hoạch và kiểm tra đánh giá.

–    Tiêu chuẩn “Hoàn thành đợt sinh hoạt công dân đầu khóa”: Kết quả Bài thu hoạch đạt 60% tổng điểm trở lên.

–    Hình thức: Sinh viên làm bài thu hoạch.

2.Xử lý sinh viên:

–    Sinh viên có bài thu hoạch đạt dưới 60% tổng điểm (hoặc không tham gia các buổi học) thì sẽ phải tham gia học lại vào đợt kế tiếp.

–    Hình thức xử lý:

TT MỨC ĐỘ HÌNH THỨC XỬ LÝ
1 Sinh viên không tham gia đủ các buổi sinh hoạt Xử lý theo khung kỷ luật: Cảnh cáo
2 Sinh viên đã kiểm tra lần 2 nhưng điểm vẫn dưới 60% tổng điểm hoặc không tham gia đầy đủ tuần sinh hoạt công dân đầu khóa Điểm rèn luyện mục Tham gia tuần sinh hoạt công dân đầu khóa: 0 đ

 IV.LỊCH SINH HOẠT CỤ THỂ 

1.Khóa 2013, 2014, 2015

 Chia nhóm sinh hoạt: 

STT NHÓM ĐỐI TƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 N01 SV Khoa Kinh tế khóa 2013 383
2 N02 SV Khoa Kinh tế khóa 2014 338
3 N03 SV Khoa Kinh tế khóa 2015 380

 

Lớp 151A0301

Lớp 151A0310

4 N04 SV Khoa Kinh tế khóa 2015

 

 

340

 

Lớp 151A0302

Lớp 151A0307

Lớp 152A5301

5 N05 SV Khoa Kinh tế khóa 2015 358

 

Lớp 151A0303

Lớp 151A0304

Lớp 151A0305

Lớp 151A0306

Lớp 151A0308

Lớp 151A0309

Lớp 151A0311

6 N06 SV Khoa Du lịch khóa 13 307

 

Lớp 131A07

Lớp 131A08

7 N07 SV Khoa Du lịch khóa 14 273

 

Lớp 141A07

Lớp 141A08

8 N08 SV Khoa Du lịch  khóa 15 287

 

Lớp 151A07

9 N09 SV Khoa Du lịch  khóa 15 315

 

Lớp 151A08.

Từ MSSV: 151A080001

Đến MSSV: 151A080315

10 N10 SV Khoa Du lịch  khóa 15 229

 

Lớp 151A08.

Từ MSSV: 151A080316 đến hết lớp.

11 N11 SV Khoa KHXH&NV khóa 2013 223
12 N12 SV Khoa KHXH&NV khóa 2014 237
13 N13 SV Khoa KHXH&NV khóa 2015 349

 

Lớp 151A09

Lớp 151A10

14 N14 SV Khoa KHXH&NV khóa 2015

 

SV  Khoa Nghệ thuật khóa 2015

238

 

Lớp 151A11

Lớp 151A1801

Lớp 151A1901

15 N15 SV Khoa KTCN khóa 2013, 2014 và khóa 2015 275

 

Các lớp khóa 13,14 và Lớp 151A0201

16 N16 SV Khoa KTCN khóa 2015 286

 

151A0101

17 N17 SV Khoa NN&VHNN khóa 2013 415
18 N18 SV Khoa NN&VHNN khóa 2014 373
19 N19 SV Khoa NN&VHNN khóa 2015 389

 

Từ Lớp 151A1401-TA1 đến lớp 151A1401-TA8

20 N20 SV Khoa NN&VHNN khóa 2015 384

 

Từ lớp 151A1401-TA9 đến lớp 151A1401-TA17; 152A5801

21 N21 SV Khoa NN&VHNN khóa 2015 463

 

Lớp 151A1501 (NB)

22 N22 SV Khoa NN&VHNN khóa 2015 296

 

Lớp 151A1502 (HQ)

Lớp 151A1701 (TQ)

Lịch sinh hoạt đầu khóa:

STT NHÓM NGÀY BÀI THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1 N01 06/09/2016 Bài 1 7h15 – 8h05 Phòng DHT001
2 06/09/2016 Bài 2 8h10 – 9h00 Phòng DHT001
3 06/09/2016 Bài 3 9h05 – 9h55 Phòng DHT001
4 08/09/2016 Bài 4 10h00 – 10h55 Phòng DHT001
5 08/09/2016 Bài 5 11h00 – 11h55 Phòng DHT001
 
6  

 

N02

06/09/2016 Bài 2 7h15 – 8h05 Phòng DPH004
7 06/09/2016 Bài 3 8h10 – 9h00 Phòng DPH004
8 06/09/2016 Bài 4 9h05 – 9h55 Phòng DPH004
9 08/09/2016 Bài 5 10h00 – 10h55 Phòng DPH004
10 08/09/2016 Bài 1 11h00 – 11h55 Phòng DPH004
 
11  

 

N03

06/09/2016 Bài 3 7h15 – 8h05 Phòng DPH005
12 06/09/2016 Bài 4 8h10 – 9h00 Phòng DPH005
13 06/09/2016 Bài 5 9h05 – 9h55 Phòng DPH005
14 08/09/2016 Bài 1 10h00 – 10h55 Phòng DPH005
15 08/09/2016 Bài 2 11h00 – 11h55 Phòng DPH005
 
16 N04 06/09/2016 Bài 4 7h15 – 8h05 Phòng DPH006
17 06/09/2016 Bài 5 8h10 – 9h00 Phòng DPH006
18 06/09/2016 Bài 1 9h05 – 9h55 Phòng DPH006
19 08/09/2016 Bài 2 10h00 – 10h55 Phòng DPH006
20 08/09/2016 Bài 3 11h00 – 11h55 Phòng DPH006
 
21 N05 06/09/2016 Bài 5 7h15 – 8h05 Phòng DPH008
22 06/09/2016 Bài 1 8h10 – 9h00 Phòng DPH008
23 06/09/2016 Bài 2 9h05 – 9h55 Phòng DPH008
24 08/09/2016 Bài 3 10h00 – 10h55 Phòng DPH008
25 08/09/2016 Bài 4 11h00 – 11h55 Phòng DPH008
 
26 N06 06/09/2016 Bài 1 10h00 – 10h55 Phòng DHT001
27 06/09/2016 Bài 2 11h00 – 11h55 Phòng DHT001
28 09/09/2016 Bài 3 7h15 – 8h05 Phòng DHT001
29 09/09/2016 Bài 4 8h10 – 9h00 Phòng DHT001
30 09/09/2016 Bài 5 9h05 – 9h55 Phòng DHT001
 
31 N07 06/09/2016 Bài 2 10h00 – 10h55 Phòng DPH004
32 06/09/2016 Bài 3 11h00 – 11h55 Phòng DPH004
33 09/09/2016 Bài 4 7h15 – 8h05 Phòng DPH004
34 09/09/2016 Bài 5 8h10 – 9h00 Phòng DPH004
35 09/09/2016 Bài 1 9h05 – 9h55 Phòng DPH004
 
36 N08 06/09/2016 Bài 3 10h00 – 10h55 Phòng DPH005
37 06/09/2016 Bài 4 11h00 – 11h55 Phòng DPH005
38 09/09/2016 Bài 5 7h15 – 8h05 Phòng DPH005
39 09/09/2016 Bài 1 8h10 – 9h00 Phòng DPH005
40 09/09/2016 Bài 2 9h05 – 9h55 Phòng DPH005
 
41  

 

 

N09

06/09/2016 Bài 4 10h00 – 10h55 Phòng DPH006
42 06/09/2016 Bài 5 11h00 – 11h55 Phòng DPH006
43 09/09/2016 Bài 1 7h15 – 8h05 Phòng DPH006
44 09/09/2016 Bài 2 8h10 – 9h00 Phòng DPH006
45 09/09/2016 Bài 3 9h05 – 9h55 Phòng DPH006
 
46 N10 06/09/2016 Bài 5 10h00 – 10h55 Phòng DPH008
47 06/09/2016 Bài 1 11h00 – 11h55 Phòng DPH008
48 09/09/2016 Bài 2 7h15 – 8h05 Phòng DPH008
49 09/09/2016 Bài 3 8h10 – 9h00 Phòng DPH008
50 09/09/2016 Bài 4 9h05 – 9h55 Phòng DPH008
 
51 N11 7/9/2016 Bài 1 7h15 – 8h05 Phòng DHT001
52 7/9/2016 Bài 2 8h10 – 9h00 Phòng DHT001
53 10/9/2016 Bài 3 7h15 – 8h05 Phòng DHT001
54 10/9/2016 Bài 4 8h10 – 9h00 Phòng DHT001
55 10/9/2016 Bài 5 9h05 – 9h55 Phòng DHT001
 
56 N12 7/9/2016 Bài 2 7h15 – 8h05 Phòng DPH004
57 7/9/2016 Bài 3 8h10 – 9h00 Phòng DPH004
58 10/9/2016 Bài 4 7h15 – 8h05 Phòng DPH004
59 10/9/2016 Bài 5 8h10 – 9h00 Phòng DPH004
60 10/9/2016 Bài 1 9h05 – 9h55 Phòng DPH004
 
61 N13 7/9/2016 Bài 3 7h15 – 8h05 Phòng DPH005
62 7/9/2016 Bài 4 8h10 – 9h00 Phòng DPH005
63 10/9/2016 Bài 5 7h15 – 8h05 Phòng DPH005
64 10/9/2016 Bài 1 8h10 – 9h00 Phòng DPH005
65 10/9/2016 Bài 2 9h05 – 9h55 Phòng DPH005
 
66 N14 7/9/2016 Bài 4 7h15 – 8h05 Phòng DPH006
67 7/9/2016 Bài 5 8h10 – 9h00 Phòng DPH006
68 10/9/2016 Bài 1 7h15 – 8h05 Phòng DPH006
69 10/9/2016 Bài 2 8h10 – 9h00 Phòng DPH006
70 10/9/2016 Bài 3 9h05 – 9h55 Phòng DPH006
 
71 N15 7/9/2016 Bài 5 7h15 – 8h05 Phòng DPH008
72 7/9/2016 Bài 1 8h10 – 9h00 Phòng DPH008
73 10/9/2016 Bài 2 7h15 – 8h05 Phòng DPH008
74 10/9/2016 Bài 3 8h10 – 9h00 Phòng DPH008
75 10/9/2016 Bài 4 9h05 – 9h55 Phòng DPH008
 
76 N16 7/9/2016 Bài 1 9h05 – 9h55 Phòng DHT001
77 7/9/2016 Bài 2 10h00 – 10h55 Phòng DHT001
78 7/9/2016 Bài 3 11h00 – 11h55 Phòng DHT001
79 09/9/2016 Bài 4 10h00 – 10h55 Phòng DHT001
80 09/9/2016 Bài 5 11h00 – 11h55 Phòng DHT001
 
81 N17 7/9/2016 Bài 2 9h05 – 9h55 Phòng DPH004
82 7/9/2016 Bài 3 10h00 – 10h55 Phòng DPH004
83 7/9/2016 Bài 4 11h00 – 11h55 Phòng DPH004
84 09/9/2016 Bài 5 10h00 – 10h55 Phòng DPH004
85 09/9/2016 Bài 1 11h00 – 11h55 Phòng DPH004
 
86 N18 7/9/2016 Bài 3 9h05 – 9h55 Phòng DPH005
87 7/9/2016 Bài 4 10h00 – 10h55 Phòng DPH005
88 7/9/2016 Bài 5 11h00 – 11h55 Phòng DPH005
89 09/9/2016 Bài 1 10h00 – 10h55 Phòng DPH005
90 09/9/2016 Bài 2 11h00 – 11h55 Phòng DPH005
 
91 N19 7/9/2016 Bài 4 9h05 – 9h55 Phòng DPH006
92 7/9/2016 Bài 5 10h00 – 10h55 Phòng DPH006
93 7/9/2016 Bài 1 11h00 – 11h55 Phòng DPH006
94 09/9/2016 Bài 2 10h00 – 10h55 Phòng DPH006
95 09/9/2016 Bài 3 11h00 – 11h55 Phòng DPH006
 
96 N20 7/9/2016 Bài 5 9h05 – 9h55 Phòng DPH008
97 7/9/2016 Bài 1 10h00 – 10h55 Phòng DPH008
98 7/9/2016 Bài 2 11h00 – 11h55 Phòng DPH008
99 09/9/2016 Bài 3 10h00 – 10h55 Phòng DPH008
100 09/9/2016 Bài 4 11h00 – 11h55 Phòng DPH008
 
101 N21 8/9/2016 Bài 1 7h15 – 8h05 Phòng DHT001
102 8/9/2016 Bài 2 8h10 – 9h00 Phòng DHT001
103 8/9/2016 Bài 3 9h05 – 9h55 Phòng DHT001
104 10/9/2016 Bài 4 10h00 – 10h55 Phòng DHT001
105 10/9/2016 Bài 5 11h00 – 11h55 Phòng DHT001
 
106  

 

 

N22

8/9/2016 Bài 2 7h15 – 8h05 Phòng DPH004
107 8/9/2016 Bài 3 8h10 – 9h00 Phòng DPH004
108 8/9/2016 Bài 4 9h05 – 9h55 Phòng DPH004
109 10/9/2016 Bài 5 10h00 – 10h55 Phòng DPH004
110 10/9/2016 Bài 1 11h00 – 11h55 Phòng DPH004

2. ĐỐI VỚI TÂN SINH VIÊN KHÓA 2016

 Chia nhóm sinh hoạt: (Dự tính 3000 sinh viên) 

STT NHÓM ĐỐI TƯỢNG SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
1 N1 SV Kinh tế khóa 2016.

 

Từ MSSV: 161a030001

Đến MSSV: 161A030210

210
2 N2 SV Kinh tế khóa 2016.

 

Từ MSSV: 161A030211

Đến MSSV: 161A030420

210
3 N3 SV Kinh tế khóa 2016.

 

Từ MSSV: 161A030421

Đến MSSV: 161A030630

210
4 N4 SV Kinh tế khóa 2016.

 

Từ MSSV: 161A030631

Đến MSSV: 161A030840

210
5 N5 SV Kinh tế khóa 2016.

 

Từ MSSV: 161A030841

Đến MSSV: 161A031086  + 161A080001 + 161A080317 + 161A150345 + còn lại.

213
6 N6 SV Du lịch khóa 2016.

 

Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Từ MSSV: 161A070001

Đến MSSV: 161A070208

200
7 N7 SV Du lịch khóa 2016.

 

Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành + Quản trị khách sạn

  • Từ MSSV: 161A070209 đến MSSV: 161A070268

Từ MSSV: 161A080002 đến MSSV: 161A080159

200
8 N8 SV Du lịch khóa 2016.

 

Ngành: Quản trị khách sạn

Từ MSSV: 161A080160

Đến MSSV: 161A080313

150
9 N9 SV Du lịch khóa 2016.

 

Ngành: Quản trị khách sạn

Từ MSSV: 161A080314 + còn lại.

150
10 N10 SV KHXN&NV 2016.

 

Ngành: Xã hội học + Tâm lý học

Từ MSSV: 161A090001

Đến MSSV: 161A100074

150
11 N11 SV KHXN&NV khóa 2016.

 

Ngành: Tâm lý học + Văn học

Từ MSSV: 161A100075

Đến MSSV: 161A110080 + 161A130001 + còn lại.

150
12 N12 SV KTCN khóa 2016 + SV Nghệ thuật khóa 2016 + Các MSSV còn lại 250
13 N13 SV NN&VHNN khóa 2016.

 

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Từ MSSV: 161A140004

Đến MSSV: 161A140251

250
14 N14 SV NN&VHNN khóa 2016.

 

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Từ MSSV: 161A140252

Đến MSSV: 161A140502

250
15 N15 SV NN&VHNN khóa 2016.

 

Ngành: Ngôn ngữ Anh + Đông phương học

Từ MSSV: 161A140503

Đến MSSV: 161A150212

250
16 N16 SV NN&VHNN khóa 2016.

 

Ngành: Đông phương học + Ngôn ngữ Nhật

Từ MSSV: 161A150213

Đến MSSV: 161A160072

250
17 N17 SV NN&VHNN khóa 2016.

 

Ngành: Ngôn ngữ Nhật + Ngôn ngữ Trung + Ngôn ngữ Pháp

Từ MSSV: 161A160073

Đến MSSV: 161A170054 + 161A200001 + còn lại.

200

 Lịch sinh hoạt đầu khóa:

STT NHÓM NGÀY BÀI THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1 N01 6/9/2016 Bài 1 12h30 – 13h20 Phòng DHT001
2 6/9/2016 Bài 7 13h25 – 14h15 Phòng DHT001
3 6/9/2016 Bài 6 14h20 – 15h10 Phòng DHT001
4 8/9/2016 Bài 5 16h10 – 17h00 Phòng DHT001
5 8/9/2016 Bài 4 17h30 – 18h20 Phòng DHT001
6 10/9/2016 Bài 3 16h10 – 17h00 Phòng DHT001
7 10/9/2016 Bài 2 17h30 – 18h20 Phòng DHT001
 
8  

 

N02

6/9/2016 Bài 2 12h30 – 13h20 Phòng DPH004
9 6/9/2016 Bài 1 13h25 – 14h15 Phòng DPH004
10 6/9/2016 Bài 7 14h20 – 15h10 Phòng DPH004
11 8/9/2016 Bài 6 16h10 – 17h00 Phòng DPH004
12 8/9/2016 Bài 5 17h30 – 18h20 Phòng DPH004
13 10/9/2016 Bài 4 16h10 – 17h00 Phòng DPH004
14 10/9/2016 Bài 3 17h30 – 18h20 Phòng DPH004
 
15 N03 6/9/2016 Bài 3 12h30 – 13h20 Phòng DPH005
16 6/9/2016 Bài 2 13h25 – 14h15 Phòng DPH005
17 6/9/2016 Bài 1 14h20 – 15h10 Phòng DPH005
18 8/9/2016 Bài 7 16h10 – 17h00 Phòng DPH005
19 8/9/2016 Bài 6 17h30 – 18h20 Phòng DPH005
20 10/9/2016 Bài 5 16h10 – 17h00 Phòng DPH005
21 10/9/2016 Bài 4 17h30 – 18h20 Phòng DPH005
 
22 N04 6/9/2016 Bài 4 12h30 – 13h20 Phòng DPH006
23 6/9/2016 Bài 3 13h25 – 14h15 Phòng DPH006
24 6/9/2016 Bài 2 14h20 – 15h10 Phòng DPH006
25 8/9/2016 Bài 1 16h10 – 17h00 Phòng DPH006
26 8/9/2016 Bài 7 17h30 – 18h20 Phòng DPH006
27 10/9/2016 Bài 6 16h10 – 17h00 Phòng DPH006
28 10/9/2016 Bài 5 17h30 – 18h20 Phòng DPH006
 
29  

 

 

N05

6/9/2016 Bài 5 12h30 – 13h20 Phòng DPH008
30 6/9/2016 Bài 4 13h25 – 14h15 Phòng DPH008
31 6/9/2016 Bài 3 14h20 – 15h10 Phòng DPH008
32 8/9/2016 Bài 2 16h10 – 17h00 Phòng DPH008
33 8/9/2016 Bài 1 17h30 – 18h20 Phòng DPH008
34 10/9/2016 Bài 7 16h10 – 17h00 Phòng DPH008
35 10/9/2016 Bài 6 17h30 – 18h20 Phòng DPH008
 
36 N06 7/9/2016 Bài 6 12h30 – 13h20 Phòng DHT001
37 7/9/2016 Bài 5 13h25 – 14h15 Phòng DHT001
38 7/9/2016 Bài 4 14h20 – 15h10 Phòng DHT001
39 9/9/2016 Bài 3 12h30 – 13h20 Phòng DHT001
40 9/9/2016 Bài 2 13h25 – 14h15 Phòng DHT001
41 9/9/2016 Bài 1 15h15 – 16h05 Phòng DHT001
42 9/9/2016 Bài 7 16h10 – 17h00 Phòng DHT001
 
43  

 

N07

7/9/2016 Bài 7 12h30 – 13h20 Phòng DPH004
44 7/9/2016 Bài 6 13h25 – 14h15 Phòng DPH004
45 7/9/2016 Bài 5 14h20 – 15h10 Phòng DPH004
46 9/9/2016 Bài 4 12h30 – 13h20 Phòng DPH004
47 9/9/2016 Bài 3 13h25 – 14h15 Phòng DPH004
48 9/9/2016 Bài 2 15h15 – 16h05 Phòng DPH004
49 9/9/2016 Bài 1 16h10 – 17h00 Phòng DPH004
 
50 N08 7/9/2016 Bài 1 12h30 – 13h20 Phòng DPH005
51 7/9/2016 Bài 7 13h25 – 14h15 Phòng DPH005
52 7/9/2016 Bài 6 14h20 – 15h10 Phòng DPH005
53 9/9/2016 Bài 5 12h30 – 13h20 Phòng DPH005
54 9/9/2016 Bài 4 13h25 – 14h15 Phòng DPH005
55 9/9/2016 Bài 3 15h15 – 16h05 Phòng DPH005
56 9/9/2016 Bài 2 16h10 – 17h00 Phòng DPH005
 
57 N09 7/9/2016 Bài 2 12h30 – 13h20 Phòng DPH006
58 7/9/2016 Bài 1 13h25 – 14h15 Phòng DPH006
59 7/9/2016 Bài 7 14h20 – 15h10 Phòng DPH006
60 9/9/2016 Bài 6 12h30 – 13h20 Phòng DPH006
61 9/9/2016 Bài 5 13h25 – 14h15 Phòng DPH006
62 9/9/2016 Bài 4 15h15 – 16h05 Phòng DPH006
63 9/9/2016 Bài 3 16h10 – 17h00 Phòng DPH006
 
64  

 

 

N10

7/9/2016 Bài 3 12h30 – 13h20 Phòng DPH008
65 7/9/2016 Bài 2 13h25 – 14h15 Phòng DPH008
66 7/9/2016 Bài 1 14h20 – 15h10 Phòng DPH008
67 9/9/2016 Bài 7 12h30 – 13h20 Phòng DPH008
68 9/9/2016 Bài 6 13h25 – 14h15 Phòng DPH008
69 9/9/2016 Bài 5 15h15 – 16h05 Phòng DPH008
70 9/9/2016 Bài 4 16h10 – 17h00 Phòng DPH008
 
71 N11 6/9/2016 Bài 4 15h15 – 16h05 Phòng DHT001
72 6/9/2016 Bài 3 16h10 – 17h00 Phòng DHT001
73 6/9/2016 Bài 2 17h30 – 18h20 Phòng DHT001
74 8/9/2016 Bài 1 12h30 – 13h20 Phòng DHT001
75 8/9/2016 Bài 7 13h25 – 14h15 Phòng DHT001
76 10/9/2016 Bài 6 12h30 – 13h20 Phòng DHT001
77 10/9/2016 Bài 5 13h25 – 14h15 Phòng DHT001
 
78  

 

 

N12

 

6/9/2016 Bài 5 15h15 – 16h05 Phòng DPH004
79 6/9/2016 Bài 4 16h10 – 17h00 Phòng DPH004
80 6/9/2016 Bài 3 17h30 – 18h20 Phòng DPH004
81 8/9/2016 Bài 2 12h30 – 13h20 Phòng DPH004
82 8/9/2016 Bài 1 13h25 – 14h15 Phòng DPH004
83 10/9/2016 Bài 7 12h30 – 13h20 Phòng DPH004
84 10/9/2016 Bài 6 13h25 – 14h15 Phòng DPH004
 
85 N13 6/9/2016 Bài 6 15h15 – 16h05 Phòng DPH005
86 6/9/2016 Bài 5 16h10 – 17h00 Phòng DPH005
87 6/9/2016 Bài 4 17h30 – 18h20 Phòng DPH005
88 8/9/2016 Bài 3 12h30 – 13h20 Phòng DPH005
89 8/9/2016 Bài 2 13h25 – 14h15 Phòng DPH005
90 10/9/2016 Bài 1 12h30 – 13h20 Phòng DPH005
91 10/9/2016 Bài 7 13h25 – 14h15 Phòng DPH005
 
92  

 

N14

6/9/2016 Bài 7 15h15 – 16h05 Phòng DPH006
93 6/9/2016 Bài 6 16h10 – 17h00 Phòng DPH006
94 6/9/2016 Bài 5 17h30 – 18h20 Phòng DPH006
95 8/9/2016 Bài 4 12h30 – 13h20 Phòng DPH006
96 8/9/2016 Bài 3 13h25 – 14h15 Phòng DPH006
97 10/9/2016 Bài 2 12h30 – 13h20 Phòng DPH006
98 10/9/2016 Bài 1 13h25 – 14h15 Phòng DPH006
 
99  

 

N15

6/9/2016 Bài 1 15h15 – 16h05 Phòng DPH008
100 6/9/2016 Bài 7 16h10 – 17h00 Phòng DPH008
101 6/9/2016 Bài 6 17h30 – 18h20 Phòng DPH008
102 8/9/2016 Bài 5 12h30 – 13h20 Phòng DPH008
103 8/9/2016 Bài 4 13h25 – 14h15 Phòng DPH008
104 10/9/2016 Bài 3 12h30 – 13h20 Phòng DPH008
105 10/9/2016 Bài 2 13h25 – 14h15 Phòng DPH008
 
106 N16 7/9/2015 Bài 2 15h15 – 16h05 Phòng DHT001
107 7/9/2016 Bài 1 16h10 – 17h00 Phòng DHT001
108 7/9/2016 Bài 7 17h30 – 18h20 Phòng DHT001
109 8/9/2016 Bài 6 14h20 – 15h10 Phòng DHT001
110 8/9/2016 Bài 5 15h15 – 16h05 Phòng DHT001
111 10/9/2016 Bài 4 14h20 – 15h10 Phòng DHT001
112 10/9/2016 Bài 3 15h15 – 16h05 Phòng DHT001
 
113  

 

 

N17

7/9/2015 Bài 3 15h15 – 16h05 Phòng DPH004
114 7/9/2016 Bài 2 16h10 – 17h00 Phòng DPH004
115 7/9/2016 Bài 1 17h30 – 18h20 Phòng DPH004
116 8/9/2016 Bài 7 14h20 – 15h10 Phòng DPH004
117 8/9/2016 Bài 6 15h15 – 16h05 Phòng DPH004
118 10/9/2016 Bài 5 14h20 – 15h10 Phòng DPH004
119 10/9/2016 Bài 4 15h15 – 16h05 Phòng DPH004

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Góp ý